Sıkça Sorulan Sorular

-Türk vatandaşı olmak, medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak ,

-Anasözleşme hükümlerini ve getirilen yükümlülükleri kabul etmek ,

-507 sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar kanununa göre kurulmuş derneklere kayıtlı esnaf ve sanatkarlar veya ticaret ve sanayi odasına kayıtlı küçük sanayici niteliğini taşımak,

-Sitenin kurulduğu şehirde bilfiil icrai sanat etmek ,müstakil bir işyeri sahibi olmak ,1163 sayılı Kooperatifler kanunun 10.madde 4.fıkrasının a ve b bentlerinde yer alan işkollarında faaliyet göstermek ve bu niteliği halen devam ettirdiğine dair bulunduğu yerdeki kayıtlı olduğu odalardan ve vergi dairesinden vergi kaydı ve esnaf siciline kayıtlı olduğuna dair belgeleri kooperatif yönetimine ibraz etmek ,

Ayrıca sanat okulu mezunları ve ustalık belgesine sahip gezici veya başkasına ait işyerinde çalışanlarda Kooperatif kanununun 10.maddesinin 1. ve 2.fıkralardaki şartları taşımak sitenin kurulduğu şehirde bilfiil icrai sanat etmeyi ve 10.maddenin 4.fıkrasının a ve b bentlerindeki küçük sanayi kollarından birinde faaliyet göstermeyi taahhüt etmek şartıyla ortak olabilirler.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Kayıtlı olduğu oda kaydı

-Vergi levhası

-Esnaf sicil kaydı

-İkametgah ilmühaberi

-1 adet vesikalık resim

Devir alacak kişinin üyelik şartlarını taşıması halinde üyelik devreden ve üyeliği devir alacak kişilerin kooperatif yönetimine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekir. Yönetim kurulunun dilekçeleri değerlendirip karara bağlaması ile Çevre ve Şehircilik bakanlığına üyelik girişi yapılır.

Kooperatif ortağı yazı ile izin vermek suretiyle Genel Kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir.Bir ortak genel kurulda birden fazla ortağı temsil edemez.

Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.(1.derece yakınlar sadece anne ,baba, eş ve çocuklar hukuken kardeşler 2.derece akraba sayılıyor )

-Tapu alınacak dükkana ait Belediyeden alınacak rayiç değer yazısı

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

-1 adet vesikalık resim

-Tapu harcı bedeli